Obowiązek zawarcia umowy OC spoczywa na każdym rolniku, czyli osobie fizycznej, w której posiadaniu lub współposiadaniu jest gospodarstwo rolne. Proszę pamiętać, że oprócz szkód związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, w zakresie OC rolnika są szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych, należących do danego gospodarstwa.

 

Sumy ubezpieczenia są stałe i wynoszą :

1. dla szkód na osobie 5 mln euro

2. dla szkód w mieniu 1 mln euro

Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych ubezpieczenie budynków rolnych jest obowiązkowe. Budynkiem rolniczym, który należy ubezpieczyć jest będący w posiadaniu rolnika obiekt budowlany o powierzchni powyżej 20 m2, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

 

Cena ubezpieczenia zależy od liczby oraz sumy ubezpieczenia budynków wchodzących  w skład gospodarstwa. Ważne jest aby suma ubezpieczenia była zrobiona na wartość odtworzeniową a nie rzeczywistą. Proszę pamiętać, że polisy niewypowiedziane ulegają automatycznemu wznowieniu.

Oprócz obowiązkowego ubezpieczenia OC na ciągnik rolniczy, możemy zaproponować ubezpieczenie Agrocasco zarówno dla ciągników jak i pozostałych pojazdów rolniczych.

 

Tego typu ubezpieczenie będzie chronić pojazdy przed zdarzeniami losowymi takimi jak deszcz nawalny, upadek drzewa lub masztu, przepięcia, powodzi, uderzenia pioruna, dewastacji oraz kradzieży z włamaniem, rabunku, zderzenia z osobami, przedmiotami lub zwierzętami, znajdującymi się na zewnątrz maszyny.