Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej działalności rekomendujemy wszystkim przedsiębiorstwo bez względu na rodzaj prowadzonej działalności. Jednak, rodzaj prowadzonej działalności determinuje zakres tego typu ubezpieczenia. Poniżej znajduje się przykładowych zakres ubezpieczenia OC:

 • OC za szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym na skutek rażącego niedbalstwa
 • OC za szkody powstałe na terytorium krajów Unii Europejskiej (jurysdykcja zgodna z zakresem terytorialnym ochrony)
 • OC za szkody powstałe w związku z podróżami służbowymi, z włączeniem USA i Kanady
 • OC za szkody powstałe w związku z udziałem w targach, wystawach i konferencjach, w których uczestniczą pracownicy Ubezpieczonego
 • OC za szkody powstałe w związku z organizowaniem imprez dobrowolnych nie podlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu
 • OC za szkody powstałe w nieruchomościach użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub na podstawie innej umowy o podobnym charakterze
 • OC za szkody powstałe w następstwie przeniesienia ognia
 • OC za szkody powstałe w następstwie awarii instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub klimatyzacyjnych w tym szkody spowodowane cofnięciem się cieczy w urządzeniach kanalizacyjnych
 • OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego (z zachowaniem prawa regresu)
 • OC za szkody wyrządzone podwykonawcom przez Ubezpieczonego, o ile podwykonawca nie jest Ubezpieczonym
 • OC za szkody w postaci kosztów odtworzenia dokumentów powierzonych Ubezpieczonemu w związku z prowadzoną przez niego działalnością
 • OC za szkody wyrządzone najemcom przez wynajmującego
 • OC za szkody powstałe w rzeczach wniesionych przez gości hotelowych w związku z prowadzeniem działalności hotelarskiej
 • OC za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych za wyjątkiem HIV, BSE, TSE oraz vCJD
 • OC za szkody powstałe po przekazaniu wykonanej pracy lub usługi odbiorcy, jeżeli powstały w wyniku ich wadliwego wykonania
 • OC za szkody powstałe podczas prowadzenia prac załadunkowych, przeładunkowych i wyładunkowych
 • OC za szkody wyrządzone przez maszyny budowlane i rolnicze oraz pojazdy wolnobieżne w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym, w związku z wykonywaniem prac i usług kontraktowych
 • OC za szkody wynikające z prowadzenia prac wyburzeniowych i rozbiórkowych

OC za szkody wynikające z używania młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów lub innych maszyn lub urządzeń o podobnym działaniu

W swojej ofercie posiadamy produkty ubezpieczeniowe skierowane dla małych i średnich przedsiębiorstw jak również dużych firm. Jesteśmy w stanie obsłużyć każdy rodzaj prowadzonej działalności.

 

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być :

 • Budynki i budowle wraz ze stałymi elementami
 • Nakłady inwestycyjne
 • Urządzenia i wyposażenie biurowe
 • Sprzęt komputerowy i elektroniczny
 • Mienie pracownicze
 • Wartości pieniężne
 • Środki obrotowe

 

Warto pamiętać, że ubezpieczyć można mienie własne jak również użytkowane, będące przedmiotem umowy najmu bądź innej formy.

 

Określenie sum ubezpieczenia może być dokonane na trzy sposoby :

 • Na sumy stałe
 • Na sumy zmienne
 • Na pierwsze ryzyko

 

Natomiast określenie wartości mienia przyjętego do ubezpieczenia może odbywać się na podstawie :

 • Wartości odtworzeniowej
 • Wartości rzeczywistej
 • Wartości księgowej
 • Wartości nominalne

Dla firm, posiadających kilka pojazdów proponujemy ubezpieczenie flotowe. Dzięki temu ubezpieczeniu, w ramach jednej umowy ubezpieczymy wszystkie pojazdy co pozwala na znaczne obniżenie składki. Kluczowymi parametrami wpływającymi na cenę ubezpieczeń flotowych jest liczba posiadanych samochodów oraz szkodowość klienta.

 

Oprócz standardowego ubezpieczenia OC, dodatkowo można wykupić następujące ryzyka :

 • AC
 • NNW
 • Zielona Karta
 • Assistance
 • Ubezpieczenie szyb

 

Zapraszamy firmy do przesyłania wykazu pojazdów w celu kalkulacji ubezpieczenia flotowego.

Ubezpieczenie grupowe możemy zaoferować firmom, która posiada przynajmniej trzech pracowników (łącznie z właścicielem). Ochroną ubezpieczeniową mogą być objęci nie tylko pracownicy firmy ale również ich rodziny.

 

Oferta ubezpieczenia grupowego jest dopasowane indywidualnie do specyfiki grupy pracowników. Zawsze staramy się, aby polisa jak najlepiej chroniła zdrowie i życie ubezpieczonych. Jesteśmy również w stanie przygotować konkurencyjną ofertę do obowiązującego ubezpieczenia grupowego. Jednakże, w swoich ofertach chcemy konkurować jakością a nie ceną ubezpieczenia, ponieważ wiemy jak ważne jest posiadanie właściwej polisy na życie.

Powoli prywatna opieka medyczna jako dodatek do wypłaty staje się w Polsce standardem. Dla firm, które nie oferują takiego przywileju dla swoich pracowników, proponujemy skorzystanie z naszej oferty.

Dlaczego warto ?

 • Prywatna opieka medyczna jest jednym z najbardziej motywujących benefitów pozapłacowych dla pracowników
 • Zdrowy pracownik to przede wszystkim efektywny pracownik
 • Kwota płaconej składki stanowi dla pracodawcy koszt uzyskania przychodu zgodnie z zapisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Więcej informacji o pakietach medycznych udzielą Państwu nasi agenci.

Prowadzenie przedsiębiorstwa zawsze wiąże się z określonym ryzykiem. Ryzyko kredytowe jak również płynności należy do grupy ryzyk, które najbardziej mogą zagrozić naszemu biznesowi. Właśnie dlatego powstały ubezpieczenia finansowe do, których należą gwarancje oraz ubezpieczenia kredytu kupieckiego.

 

Gwarancja jest jednostronnym zobowiązaniem ubezpieczyciela-gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony określonych warunków zapłaty, gwarant ten wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji – bezpośrednio albo za pośrednictwem innego podmiotu.

 

Rodzaje gwarancji :

 1. a) gwarancja wadium
 2. b) gwarancja należytego wykonania kontraktu
 3. c) gwarancje zwrotu zaliczki
 4. d) gwarancje zabezpieczające dług celny
 5. e) gwarancje zabezpieczające prawidłowe wykonania mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej
 6. f) gwarancje stanowiące zabezpieczenie roszczeń z tytułu szkód środowiskowych

 

Aby skrócić proces ubiegania się o gwarancję, prosimy o przesłanie następujących dokumentów : dokumenty stanowiące podstawę prawną działalności; sprawozdanie finansowe; opinie, referencje i zaświadczenia; umowa, która określa zobowiązanie zabezpieczone gwarancją; dokumenty dotyczące proponowanych zabezpieczeń.

 

Przedmiotem ubezpieczenia kredytu kupieckiego są należności, powstałe w ramach umowy sprzedaży towarów lub wykonania usług z odroczonym terminem płatności z kilkoma włączeniami. Zakres tego typu polis jest następujący :

 • ochrona ubezpieczeniowa dotyczy bezspornych należności potwierdzonych wystawionymi fakturami
 • chronione są należności, które powstały w okresie obowiązywanie limitu kredytowego przyznanego dłużnikowi
 • ubezpieczenie jest objęty podatek VAT od transakcji, które mają miejsce bądź traktowane są jako mające miejsce na terytorium RP

ochrona może dotyczyć należności krajowych i eksportowych

Dla firm działających w branży transportowej możemy zaoferować :

 

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika

Jest ubezpieczeniem dobrowolny, skierowanym dla firm świadczących usługi krajowe jak również międzynarodowe. Optymalnie skonstruowana polisa OCP powinna zawierać :

 • Odpowiednią sumę ubezpieczenia, adekwatną do wartości przewożonych towarów
 • Ochronę każdego rodzaj przewożonego towarów
 • Ochronę za przewozy, wykonywane każdym rodzajem pojazdów, bez obowiązku zgłoszenia ich ubezpieczycielowi
 • Szkody wynikają z rażącego niedbalstwa, włączone do zakresu ubezpieczenia

 

Dla firm, które korzystają z własnego przewozu możemy zaoferować :

 

Ubezpieczenie mienia w transporcie – Cargo

Ubezpieczenie zapewnia finansową rekompensatę w przypadku wystąpienia szkody na towarze, przewożonym w Polsce jak i za granicą. Dodatkowo, zakres ubezpieczenia może być rozszerzony o szkody powstałe w trakcie przeładunku i przejściowego składowania towaru.